انجمن تولید کنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان
علامت استاندارد ایران
گواهینامه ثبت علامت تجاری
گواهینامه نظام مالیات ارزش افزوده
عضو حقوقی انجمن بتن ایران
پروانه بهره برداری
گواهینامه فنی مرکز تحقیقات شهرسازی