گواهینامه ها

انجمن تولید کنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان
علامت استاندارد ایران
گواهینامه ثبت علامت تجاری
گواهینامه نظام مالیات ارزش افزوده
عضو حقوقی انجمن بتن ایران
پروانه بهره برداری